Cập Nhật Sự Kiện Mới 25/07/2018
25-07-2018

Các ưu hóa khác

-= ƯU HÓA KHÁC =-

Sửa lỗi áo "Vương Giả Liên Server"

  • Chi tiết: Sửa lỗi cộng sai thuộc tính của thời trang áo "Vương Giả Liên Server".

--- Hình thuộc tính đúng của áo "Vương Giả Liên Server" ---

Sửa lỗi hiển thị hoạt động Thành Chủ Chiến

  • Chi tiết: Sửa lỗi không hiển thị hoạt động Thành Chủ Chiến trong giao diện Hoạt Động-Hạn.


--- Hoạt động Thành Chủ Chiến tại giao diện Hoạt Động-Hạn ---

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!